utolsó frissítés: 2012. május 3.

Önálló kiadvány, szakkönyv

Tanulmány, szakcikk

 • > Balogh Brigitta – Molnár Gusztáv: Az identitás problémája Hegelnél. In Balogh–Bernáth–Bujalos–Hatos–Murányi (szerk.): Európai, nemzeti és regionális identitás. Elmélet és gyakorlat. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2011, 33–42. (ISBN 978-963-318-132-4)
 • > Brigitta Balogh – Gusztáv Molnár: Problema identităţii la Hegel. In Balogh–Bernáth–Bujalos–Hatos–Murányi (coord.): Identitate europeană, naţională și regională. Teorie și practică. Editura Partium, Oradea, 2011, 29–39. (ISBN 978-606-8156-12-5)
 • > Brigitta Balogh – Gusztáv Molnár: The Problem of Identity in Hegel’s Philosophy. In Balogh–Bernáth–Bujalos–Hatos–Murányi (eds.): European, National and Regional Identity. Theory and Practice. Partium Press, Oradea/Nagyvárad, 2011, 33–39. (ISBN 978-606-8156-20-0)
 • > Brigitta Balogh – Gusztáv Molnár: Theory of Recognition. Partiumi Egyetemi Szemle, 2011/1, 97–111. (ISSN: 1582-9952)
 • > Paradigmaváltás a filozófiában: az elismerés hegeli elmélete. Különbség, XI. évf., 1. szám (2011. április) [JATE Press, Szeged] [G.W.F. Hegel. Szellem, politika, vallás], 43–58. (ISSN: 1785-7821)
 • > Identitás és interszubjektivitás. A német idealizmus tanulságai. Kellék, 42. (2010), 105–115. (ISSN: 1453-7400)
 • > Hegel kontra Hegel, avagy Európa az örök béke és az örök háború között. In Egyed Péter (szerk.): Európaiság és filozófia. Pro Philosophia Kiadó, Kolozsvár, 2009, 205—220. (ISBN: 978-606-8074-00-9)
 • > Talpalatnyi univerzum avagy a szellem és őrülete Hegel filozófiájában. Korunk, 2008/04., 22-28. (ISSN: 1222-8338)
 • > Időszerkezetek A szellem fenomenológiájában. Partiumi Egyetemi Szemle, 2006/2., 271—286. (ISSN: 1582-9952)
 • > Individualitás és bűn Hegelnél A szellem fenomenológiájában. Kellék, 30-31. (2006), 107-113. (ISSN: 1453-7400)
 • > „A tett nem az, ami nem múlik el”. A kölcsönös elismerés és a moralitás dialektikája A szellem fenomenológiájában. In Laczkó Sándor - Dékány András (szerk.): A barátság. Pro Philosophia Szegediensi Alapítvány - Librarius, Szeged, 2005 (Lábjegyzetek Platónhoz 4.), 123-132. (ISBN: 963 212 659 9)
 • > A legfőbb jó a világban. Pro Philosophia Füzetek, 2005/44, 251-257. (ISSN: 1219-1639)
 • > Teodiceai és eszkatológiai motívumok Hegel történetfilozófiájában (A történelem eszméje Hegel történetfilozófiájában. II. rész). Partiumi Egyetemi Szemle, 2005/1-2., 259-283. (ISSN: 1582-9952)
 • > „A történelem vágóhídjától” a teodiceáig (A történelem eszméje Hegel történetfilozófiájában. I. rész). Partiumi Egyetemi Szemle, 2004/1-2., 449-462. (ISSN: 1582-9952)
 • > Meritokrácia. EX Symposion, 49. (2004), 62-71. (ISSN: 1215-7546)
 • > „Ábrázolás” és legitimáció Hegel korai filozófiájában. In Veress Károly (szerk.): A filozófia alkalmazása - alkalmazott filozófia. (A Babeş-Bolyai Tudományegyetem Filozófia Tanszékcsoportja magyar tagozatán tartott tanévnyitó konferencia előadásai - 2001. november 3.) Pro Philosophia, Kolozsvár, 2002, 154-163. (ISBN: 973-86029-2-0)
 • > A szellem fogalma a fiatal Hegel gondolkodásában. Partiumi Egyetemi Szemle, 2002/2., 215-229. (ISSN: 1582-9952)
 • > Kényszeredett öröklét - avagy miért félünk attól, hogy az ember biotermék legyen? Várad, 2002/1, 75-90. (ISSN: 1583-0616)
 • > Szubjektum és objektum egysége mint a filozófia önmegalapozása Hegelnél A szellem fenomenológiájában. Partiumi Egyetemi Szemle, 2002/1, 263-269. (ISSN: 1582-9952)

Szerkesztés

 • > Balogh Brigitta – Bernáth Krisztina – Bujalos István – Adrian Hatos – Murányi István (szerk.): Európai, nemzeti és regionális identitás. Elmélet és gyakorlat. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2011, pp. 400. (ISBN 978-963-318-132-4) [Előszó: Balogh Brigitta – Bernáth Krisztina, i. m. 9–20.]
 • > Brigitta Balogh – Krisztina Bernáth – István Bujalos – Adrian Hatos – István Murányi (coord.): Identitate europeană, naţională și regională. Teorie și practică. Editura Partium, Oradea, 2011, pp. 400. (ISBN 978-606-8156-12-5) [Cuvânt înainte: Brigitta Balogh – Krisztina Bernáth, op. cit., 7–19.]
 • > Brigitta Balogh – Krisztina Bernáth – István Bujalos – Adrian Hatos – István Murányi (eds.): European, National and Regional Identity. Theory and Practice. Partium Press, Oradea/Nagyvárad, 2011, pp. 400. (ISBN 978-606-8156-20-0) [Foreword: Brigitta Balogh – Krisztina Bernáth, op. cit. 7–19.]
 • > Brigitta Balogh – Sergiu Bălţătescu – Krisztina Bernáth – Éva Biró-Kaszás – Adrian Hatos (eds.): European, National and Regional Identity. Proceedings of the International Conference “European, National and Regional identity” organized in Oradea, 24–26 March 2011 in the frame of the research project HURO/0801/180 (ENRI), co-financed by the Hungary-Romania Cross-Border Co-operation Programme 2007–2013. Editura Universităţii din Oradea, 2011.
 • > Rózsa Erzsébet: A modern világ prózája. Hegel-tanulmányok. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2009, 226 p. (ISBN: 978 963 473 198 6)
 • > Geréb Zsolt: Újszövetségi tanulmányok (1969-2004). Partium Kiadó, Nagyvárad, 2005.
 • > Horváth Gizella: Maine de Biran. Egy filozófus életútja. Pro Philosophia Kiadó, Kolozsvár, 2005, 192. p. Társszerkesztő: Györgyjakab Izabella. (ISBN: 973-86029-9-8)
 • > Szegő Katalin: Gondolatutak. Pro Philosophia Kiadó, Kolozsvár, 2003, 440 p. Társszerkesztő: Demeter Szilárd. (ISBN: 973-86029-4-7)

Kritika, recenzió

 • > Geréb Zsolt: Újszövetségi tanulmányok (1969-2004). Református Szemle, 98. évf., 2005. november-december, 722-725.
 • > Töprengések „a modernek szabadságáról” (Demeter M. Attila: Írástudók forradalma. ProPrint Könyvkiadó, Csíkszereda, 2004). A hét, új folyam, III/13, 2005. március 31., 18-19.
 • > De hát csak egy bárány... Génkutatás és klónozás - tények, félelmek, kérdések. Korunk, 2002. március (sajtószemle), 13-25. (ISSN: 1222-8338)
 • > Európa arcai (Losoncz Alpár: Európa-dimenziók. Kultúra, kontextus, kisebbség - fenomenológiai távlatok. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 2002). Regio, 14. évf. (2003)/2., 286-294. (ISSN: 0865-557X)
 • > Beszély az elillanó gonoszról. (Ex Symposion, 26-27., 1999. A gonosz banalitása.) Korunk, III/XI/1, 2000. január, 55-59. (ISSN: 1222-8338)
 • > Platón - „a szó kalandja” és az értelem között. (Vasile Muscă: Introducere în filosofia lui Platon. Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1994). Kellék 8-9. (1998), 107-110. (ISSN: 1453-7400)
 • > „Kultúra, könyvek, társadalom”. (Philobiblon, Bulletin of the "Lucian Blaga" Central Library, Vol. I., Nr. 1-2, January-December 1996. Cluj, Romania - University Press, 1996.) Helikon, VIII/1997/19.
 • > Egyed Péter: A jelenlétről. (Egyed Péter: A jelenlétről. Komp-Press Korunk Baráti Társaság, Kolozsvár, 1997.) Kellék, 11-12. (1998), 228-231. Társszerző: Demeter Attila. (ISSN: 1453-7400)

Fordítás

 • > Gérard Granel: Előttünk a harmincas évek (Les années trente sont devant nous). Korunk, III/XIII/7. 2002. július, 3-22.
 • > Günter Figal: Istenfeledés. A heideggeri Beiträge zur Philosophie centrumáról (Gottesvergessenheit. Über das Zentrum von Heideggers Beiträgen zur Philosophie). Korunk, III/XI/12, 2000. december.
 • > Karl Heinz Bohrer: Jóvátette-e a posztmodern a modernitás történelmi iróniavesztését (Hat die Postmoderne den historischen Ironieverlust der Moderne aufgeholt?). Korunk, III/XI/9, 2000. szeptember, 90—101.
 • > Otto Brunner - Werner Konze - Reinhart Koselleck (szerk.): A demokrácia. Jószöveg Műhely Kiadó, Budapest, 1999 (társfordító: Telegdi Csetri Áron), 109-158. (ISBN: 963 9134 20 1)